Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en elke koop- en verkoopovereenkomst die via de website www.worldoftigr.com tot stand komt van WorldofTIGR., gevestigd te Utrecht, hierna te noemen “WorldofTIGR”.
 1. De koper wordt verder aangeduid als “de wederpartij”.
 2. Diverse bepalingen in deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op een natuurlijk persoon die handelt buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit. In deze bepalingen wordt de wederpartij aangeduid als “de consument”.
 3. Onder “aanbod” wordt verstaan: ieder aanbod van WorldofTIGR, al dan niet in de vorm van een schriftelijk aanbod.
 4. Onder schriftelijk wordt verstaan: per brief, e-mail of enig ander communicatiemiddel dat gezien de stand van de techniek en de gangbare opvattingen in de samenleving gelijkgesteld kan worden.
 5. Onder “de website” wordt verstaan: de website van WorldofTIGR genoemd in lid 1.
 6. De eventuele niet-toepasselijkheid van (een deel van) een bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
 7. In geval van discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en enige vertaling daarvan, prevaleert de Nederlandse tekst.
 8. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op nabestellingen of deelbestellingen die uit de overeenkomst voortvloeien.

 

Artikel 2: Aanbieding en prijzen

 1. Tenzij in / naast een aanbieding een geldigheidsduur is vermeld, is dit een vrijblijvend aanbod. WorldofTIGR kan dit aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding herroepen.
 2. Tenzij anders vermeld zijn de prijzen genoemd in een aanbieding, prijslijst of op de website inclusief BTW en exclusief eventuele kosten, zoals transportkosten, verzendkosten en administratiekosten. Per product wordt duidelijk het toepasselijke btw-bedrag en eventuele kosten vermeld.
 3. Een gecombineerd aanbod verplicht WorldofTIGR niet tot levering van een deel van de aangeboden zaken tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
 4. De aanbieding en prijzen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
 5. Getoonde modellen en voorbeelden, opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen op de website zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts als indicatie. De wederpartij kan hieraan geen rechten ontlenen.
 6. a. Indien zich tussen het tot stand komen van de overeenkomst en de uitvoering daarvan (kost) prijsverhogende omstandigheden voor WorldofTIGR voordoen als gevolg van wijzigingen in wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen of wijzigingen in de prijzen van de benodigde materialen of grondstoffen, kan WorldofTIGR de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig en deze aan de wederpartij in rekening brengen.
 7. Bij prijsverhogingen binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst kan de consument de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring ontbinden. Tenzij de consument WorldofTIGR binnen 14 dagen na mededeling van de prijswijziging op de hoogte stelt, mag WorldofTIGR ervan uitgaan dat de consument akkoord is gegaan met deze wijziging.

 

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomsten

 1. Tenzij op de website anders vermeld, is WorldofTIGR pas aan een bestelling via de website gebonden nadat zij deze schriftelijk – al dan niet door middel van een automatisch bericht – aan de wederpartij heeft bevestigd.

 

Artikel 4: Koop op afstand – bedenktijd, recht op ontbinding

 1. Dit artikel is op de consument alleen van toepassing in geval van koop op afstand in de zin van artikel 6: 230g lid 1 BW.
 2. Bij een koop op afstand heeft de consument een bedenktijd. Binnen deze bedenktijd heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.
 3. De in het vorige lid genoemde bedenktijd bedraagt 14 kalenderdagen vanaf de dag waarop de consument of een door hem aangewezen derde (niet de vervoerder):
 4. heeft de goederen ontvangen;
 5. het laatste artikel heeft ontvangen, indien de consument in één bestelling meerdere artikelen heeft besteld en deze artikelen afzonderlijk worden geleverd;
 6. de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen, indien de levering van één goed uit meerdere zendingen / onderdelen bestaat;
 7. de eerste zaak heeft ontvangen voor een overeenkomst die strekt tot het geregeld afleveren van artikelen gedurende een bepaalde periode.
 8. Ontbinding geschiedt door schriftelijke mededeling van de consument aan WorldofTIGR al dan niet met gebruikmaking van een door WorldofTIGR ter beschikking gesteld modelformulier.
 9. Door ontbinding conform de voorgaande leden worden alle eventuele aanvullende overeenkomsten eveneens van rechtswege ontbonden.
 10. De consument heeft geen herroepingsrecht bij levering van:
 11. specifieke, op maat gemaakte items of items die duidelijk voor een specifieke persoon bedoeld zijn;
 12. zaken die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor retournering en waarvan de verzegeling / verpakking na levering is verbroken;
 13. zaken die door hun aard na levering onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken.
 14. Indien de consument het geleverde wenst te retourneren omdat dit niet voldoet aan hetgeen partijen zijn overeengekomen, is het bepaalde in het klachtartikel van toepassing.

 

Artikel 5: Koop op afstand – retourzending, terugbetaling

 1. Tenzij WorldofTIGR de geleverde goederen zelf ophaalt, dient de consument de goederen onmiddellijk – maar in ieder geval binnen 14 dagen na ontbinding – in de originele verpakking, ongebruikt en voor eigen rekening en risico terug te sturen naar WorldofTIGR of een derde partij geautoriseerd door WorldofTIGR.
 2. Uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontbinding zal WorldofTIGR de productprijzen van de geretourneerde producten – in het kader van de betreffende overeenkomst – vergoeden op dezelfde wijze en in dezelfde valuta als door de consument is gebruikt.
 3. WorldofTIGR is niet gehouden tot vergoeding van eventuele extra kosten die ontstaan doordat de consument uitdrukkelijk heeft gekozen voor een andere wijze van levering dan de door WorldofTIGR aangeboden goedkoopste wijze van standaardlevering.
 4. Tenzij WorldofTIGR de geleverde goederen zelf afhaalt, kan de consument pas aanspraak maken op restitutie nadat WorldofTIGR de goederen heeft teruggekregen of de consument heeft aangetoond dat de goederen door hem zijn geretourneerd, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
 5. WorldofTIGR mag geretourneerde goederen weigeren of slechts een deel van de ontvangen betalingen – van de consument – terugbetalen als de goederen niet in de originele verpakking zitten, zijn verwerkt, gebruikt (verder dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen) en / of beschadigd. WorldofTIGR zal de consument onmiddellijk na ontvangst van de goederen informeren.
 6. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van de zaak indien zijn behandeling van de zaak verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de zaak vast te stellen.
 7. De consument is nimmer aansprakelijk of kosten verschuldigd voor het enkele feit dat hij gebruik maakt van zijn ontbindingsrecht.

 

Artikel 6: Inschakeling derden

Als WorldofTIGR het nodig acht, kan het bepaalde leveringen door derden laten uitvoeren.

 

Artikel 7: Vertrouwelijke informatie

 1. WorldofTIGR zal alle van of over de wederpartij verkregen informatie in het kader van het aangaan en uitvoeren van de overeenkomst geheim houden. WorldofTIGR verstrekt deze gegevens uitsluitend aan derden voor zover dit nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst.
 2. WorldofTIGR zal alle redelijke voorzorgsmaatregelen nemen om deze informatie geheim te houden. Deze geheimhoudingsplicht geldt ook voor haar medewerkers en derden die onder haar verantwoordelijkheid bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken.
 3. Indien de informatie betrekking heeft op persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, zal WorldofTIGR de informatie verwerken in overeenstemming met deze Verordening en zal ook eventuele inbreuken op de beveiliging van de informatie in overeenstemming met deze Verordening rapporteren. WorldofTIGR is echter nimmer aansprakelijk voor schade die de wederpartij lijdt als gevolg van het verlies of de vernietiging van deze informatie, tenzij dit te wijten is aan opzet en / of bewuste roekeloosheid van WorldofTIGR of het leidinggevend personeel op managementniveau of de aansprakelijkheid voortvloeiend uit de verordening.
 4. De geheimhoudingsplicht geldt niet indien WorldofTIGR als gevolg van wet- en / of regelgeving of een rechterlijke uitspraak de vertrouwelijke informatie openbaar moet maken en zich niet kan beroepen op een wettelijk of door de rechtbank goedgekeurd verschoningsrecht. Deze uitzondering geldt ook voor de werknemers en andere personen bedoeld in lid 2.

 

Artikel 8: Levering, leveringstermijnen

 1. Overeengekomen termijnen zijn nooit fatale termijnen. Indien WorldofTIGR haar verplichtingen niet (tijdig) nakomt, dient de wederpartij haar schriftelijk in gebreke te stellen en een redelijke termijn te gunnen om alsnog aan deze verplichtingen te voldoen.
 2. Een overeengekomen termijn gaat in zodra WorldofTIGR van de wederpartij alle benodigde gegevens voor de levering en eventueel overeengekomen (vooruit) betaling heeft ontvangen. Indien hierdoor vertraging ontstaat, wordt de termijn naar evenredigheid verlengd.
 3. WorldofTIGR kan in gedeelten leveren en iedere deellevering afzonderlijk factureren.
 4. Het risico voor de te leveren zaken gaat over op de contractspartij op het moment dat de goederen het pand, magazijn of winkel van WorldofTIGR verlaten, de contractspartij heeft medegedeeld dat de goederen kunnen worden afgehaald.
 5. Verzending of transport van de zaken geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij en op een door WorldofTIGR te bepalen wijze. WorldofTIGR is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die verband houdt met de verzending of het transport.
 6. Tenzij partijen een andere termijn zijn overeengekomen, geldt voor levering aan de consument een termijn van maximaal 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In dat geval gaat het risico over op de consument op het moment dat de goederen daadwerkelijk ter beschikking staan van hem / haar / de door hem / haar aangewezen derde (niet de vervoerder). Als de consument zelf de vervoerder aanwijst (niet een door WorldofTIGR voorgestelde vervoerder), gaat het risico op hem over bij ontvangst van de goederen door deze vervoerder. Verzending of transport is voor rekening van de consument.
 7. Indien het door een oorzaak binnen het risicogebied van de wederpartij niet mogelijk blijkt de bestelde zaken (op de overeengekomen wijze) bij de wederpartij af te leveren of niet worden afgehaald, mag WorldofTIGR de zaken voor rekening en risico van de wederpartij. De contractspartij stelt WorldofTIGR vervolgens in staat de goederen binnen een door WorldofTIGR gestelde redelijke termijn te leveren of af te halen.
 8. Indien de wederpartij na voornoemde redelijke termijn niet aan zijn afnameverplichting voldoet, is hij direct in verzuim. WorldofTIGR is dan gerechtigd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de goederen aan derden te verkopen zonder verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente. Dit laat onverlet de verplichting van de wederpartij om eventuele (opslag) kosten, schade en gederfde winst van WorldofTIGR te vergoeden en / of het recht van WorldofTIGR om alsnog nakoming te vorderen.

 

Artikel 9: Klachten

 1. De wederpartij controleert de geleverde zaken direct na ontvangst en vermeldt eventuele zichtbare gebreken, defecten, beschadigingen en / of afwijkingen in aantallen op de vrachtbrief of begeleidende bon of – bij gebreke daarvan – meldt deze binnen 2 werkdagen schriftelijk aan WorldofTIGR. . Indien dergelijke klachten niet tijdig worden gemeld, worden de goederen geacht in goede staat en conform de overeenkomst te zijn ontvangen.
 2. Overige klachten dient de contractspartij direct na ontdekking – doch uiterlijk binnen de overeengekomen garantietermijn – schriftelijk aan WorldofTIGR te melden. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Indien geen garantietermijn is afgesproken geldt een termijn van 1 jaar na levering.
 3. Bij gebreke van tijdige reclame is geen beroep op een overeengekomen garantie mogelijk.
 4. Indien bestelde zaken alleen geleverd kunnen worden in (groothandels) verpakkingen op voorraad bij WorldofTIGR of in minimale hoeveelheden of hoeveelheden, kunnen de zaken – in de branche geaccepteerde – kleine afwijkingen vertonen wat betreft opgegeven gewichten, hoeveelheden, kleuren en maten. Deze afwijkingen zijn geen tekortkoming van WorldofTIGR en er kan geen beroep op worden gedaan op garantie.
 5. Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
 6. Het vorige lid is niet van toepassing op de consument.
 7. De wederpartij stelt WorldofTIGR in staat de klacht te onderzoeken en verstrekt alle relevante informatie. Indien retourzending noodzakelijk is voor het onderzoek, komt dit voor rekening van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Het transportrisico is altijd voor de wederpartij.
 8. Retourzendingen vinden plaats op een door WorldofTIGR te bepalen wijze en in de originele verpakking of verpakking.
 9. Er zijn geen klachten mogelijk over: een. onvolkomenheden in of eigenschappen van uit natuurlijke materialen vervaardigde zaken, indien deze onvolkomenheden of eigenschappen inherent zijn aan de aard van de materialen;
 1. verkleuringen en kleine onderlinge kleurafwijkingen;
 2. zaken die na ontvangst door de wederpartij van aard en / of samenstelling zijn veranderd of geheel of gedeeltelijk zijn bewerkt of verwerkt.

 

Artikel 10: Garanties

 1. WorldofTIGR zal de overeengekomen leveringen deugdelijk en conform de in haar branche geldende normen uitvoeren, maar zal nimmer een verdergaande garantie geven dan uitdrukkelijk is overeengekomen.
 2. WorldofTIGR garandeert gedurende de garantieperiode de gebruikelijke kwaliteit en deugdelijkheid van de geleverde zaken.
 3. Indien voor de door WorldofTIGR geleverde zaken door de fabrikant of leverancier garantie is afgegeven, geldt die garantie op gelijke wijze tussen partijen. WorldofTIGR zal de wederpartij hierover informeren.
 4. WorldofTIGR spant zich altijd in om de wederpartij zo goed en volledig mogelijk te informeren over de door haar geleverde zaken, zoals over de bestanddelen / materialen waaruit de zaak is vervaardigd met het oog op mogelijke huidirritaties in verband met allergieën en andere aandoeningen. WorldofTIGR is echter grotendeels afhankelijk van de (product) informatie die de leverancier / fabrikant bij of over het artikel verstrekt. WorldofTIGR kan om deze reden niet garanderen dat de informatie die bij / op de case wordt verstrekt altijd volledig of juist is en is niet aansprakelijk voor eventuele schade of andere gevolgen die dit voor de wederpartij kan veroorzaken.
 5. Indien het doel waarvoor de wederpartij de zaken wil behandelen, verwerken of gebruiken afwijkt van het gebruikelijke doel, staat WorldofTIGR er alleen voor in dat de zaken daarvoor geschikt zijn, indien zij dit schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.
 6. Op garantie kan geen beroep worden gedaan zolang de wederpartij de overeengekomen prijs voor de zaken nog niet heeft betaald.
 7. Het vorige lid is niet van toepassing op de consument.
 8. In geval van een terecht beroep op de garantie zal WorldofTIGR – naar haar keuze – de goederen kosteloos repareren of vervangen of restitutie of korting geven op de overeengekomen prijs. In geval van bijkomende schade zijn de bepalingen van de aansprakelijkheidsclausule van toepassing.
 9. De consument kan altijd kiezen voor kosteloos herstel of vervanging van de zaken, tenzij dit redelijkerwijs niet van WorldofTIGR gevergd kan worden. In het laatste geval kan de consument de overeenkomst door schriftelijke verklaring ontbinden of korting op de overeengekomen prijs verlangen.

 

Artikel 11: Aansprakelijkheid

 1. Afgezien van de garanties die uitdrukkelijk zijn overeengekomen of gegeven door WorldofTIGR, aanvaardt WorldofTIGR geen enkele aansprakelijkheid.
 2. WorldofTIGR is alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, gederfde winst en / of geleden verliezen, schade veroorzaakt door vertraging en / of persoonlijk of persoonlijk letsel, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. De wederpartij neemt alle nodige maatregelen om schade te voorkomen of te beperken.
 4. Indien WorldofTIGR aansprakelijk is, is de verplichting tot schadevergoeding in ieder geval beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar verzekeraar wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar niet uitkeert of de schade niet wordt gedekt door een door WorldofTIGR afgesloten verzekering, is de verplichting tot schadevergoeding beperkt tot maximaal het factuurbedrag van de geleverde zaken.
 5. Uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij kennis heeft genomen of had kunnen krijgen van de door hem geleden schade, dient de wederpartij WorldofTIGR hiervoor aansprakelijk te stellen.
 6. In afwijking van het vorige lid geldt voor de consument een termijn van 1 jaar.
 7. WorldofTIGR is niet aansprakelijk – en de wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie – indien de schade is veroorzaakt door:
 8. Ondeskundig gebruik, gebruik in strijd met het doel van de geleverde zaken of gebruik in strijd met de door / namens WorldofTIGR verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen, folders etc.
 9. onjuiste opslag of onderhoud van de goederen;
 10. fouten of weglatingen in de door of namens de wederpartij aan WorldofTIGR verstrekte informatie;
 11. aanwijzingen of instructies van / namens de wederpartij;
 12. of als gevolg van een keuze van de wederpartij die afwijkt van hetgeen WorldofTIGR adviseerde en / of gebruikelijk is;
 13. of als gevolg van het feit dat de wederpartij of derden namens hem (reparatie) werkzaamheden of bewerkingen aan de geleverde zaken hebben verricht, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van WorldofTIGR.
 14. In de gevallen genoemd in het vorige lid is de wederpartij volledig aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade en vrijwaart WorldofTIGR voor aanspraken van derden.
 15. De in dit artikel opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en / of bewuste roekeloosheid van WorldofTIGR of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingende wettelijke bepalingen anders voorschrijven. Alleen in deze gevallen vrijwaart WorldofTIGR de wederpartij voor aanspraken van derden.

 

Artikel 12: Betaling

 1. WorldofTIGR kan altijd een (gedeeltelijke) vooruitbetaling of andere zekerheid voor betaling verlangen. De gevraagde vooruitbetaling voor consumenten bedraagt maximaal 50% van de overeengekomen prijs.
 2. Betaling geschiedt op de wijze zoals aangegeven op de website, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.
 3. Betaling dient te geschieden binnen een termijn van 30 dagen na factuurdatum, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien binnen deze betalingstermijn geen bezwaar is gemaakt, staat de juistheid van een factuur vast.
 4. Bij gebreke van volledige betaling kan WorldofTIGR, zonder nadere ingebrekestelling door middel van een schriftelijke verklaring, de overeenkomst ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten totdat betaling heeft plaatsgevonden of daarvoor een deugdelijke zekerheid is gesteld. WorldofTIGR heeft ook voornoemd opschortingsrecht indien WorldofTIGR gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de koper / klant te twijfelen, zelfs voordat de koper / consument met betaling in gebreke is.
 5. Ontvangen betalingen worden door WorldofTIGR eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij bij de betaling schriftelijk is aangegeven dat het gaat om een latere factuur.
 6. Wederpartij mag vorderingen WorldofTIGR niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die zij op WorldofTIGR heeft. Dit geldt ook indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
 7. Het vorige lid is niet van toepassing op de consument.

 

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle krachtens de overeenkomst geleverde / te leveren zaken blijven eigendom van WorldofTIGR totdat de wederpartij aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 2. Deze betalingsverplichtingen bestaan uit de betaling van de koopprijs van de zaken, vermeerderd met aanspraken wegens werkzaamheden verricht in verband met de levering en vorderingen wegens toerekenbare tekortkoming van de wederpartij, zoals aanspraken op schadevergoeding, buitengerechtelijke incasso. kosten, rente en mogelijke boetes.
 3. Bij levering van identieke, niet personaliseerbare zaken wordt de partij behorende tot de oudste facturen steeds geacht als eerste te zijn verkocht. Het eigendomsvoorbehoud rust dan ook altijd op alle geleverde zaken die bij een beroep op het eigendomsvoorbehoud nog in de voorraad, de winkel en / of huisraad van de wederpartij aanwezig zijn.
 4. De wederpartij mag de zaken in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening doorverkopen, mits hij op deze zaken tevens met zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud bedingt.
 5. Zolang op de zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de wederpartij deze op geen enkele wijze verpanden of in feitelijke macht van een financier brengen.
 6. De wederpartij zal WorldofTIGR terstond schriftelijk informeren indien derden claimen eigendoms- of andere rechten op de zaken te hebben.
 7. Zolang de wederpartij de zaken in zijn bezit heeft, zal hij deze zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van WorldofTIGR bewaren.
 8. De wederpartij zorgt voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering dat onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te allen tijde meeverzekerd zijn. Hij zal WorldofTIGR op haar eerste verzoek inzage geven in de verzekeringspolis en bijbehorende premiebewijzen.
 9. Indien de wederpartij in strijd met dit artikel handelt of WorldofTIGR een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, mogen WorldofTIGR en haar medewerkers het terrein van de wederpartij betreden en de zaken terugnemen. Dit laat onverlet het recht van WorldofTIGR op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht om de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden.

 

Artikel 14: Faillissement, gebrek aan macht van de verwijdering, enz.

 1. WorldofTIGR kan de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring aan de wederpartij op het moment dat de wederpartij:
 2. in staat van faillissement is verklaard of een faillissementsaanvraag is ingediend;
 3. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
 4. wordt getroffen door een beslag in uitvoering;
 5. onder curatele of bewind wordt gesteld;
 6. op andere wijze de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot (delen van) zijn vermogen verliest.
 7. De wederpartij zal de curator of bewindvoerder altijd informeren over de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 15: Overmacht

 1. In geval van overmacht aan de zijde van de wederpartij of WorldofTIGR kan deze laatste de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn onterecht opschorten. verplicht tot het betalen van enige schadevergoeding.
 2. Onder overmacht van WorldofTIGR wordt verstaan: een niet toerekenbare tekortkoming van WorldofTIGR, van de door WorldofTIGR ingeschakelde derden of toeleveranciers of andere zwaarwegende redenen aan haar zijde.
 3. In de volgende omstandigheden is er in ieder geval sprake van overmacht aan de zijde van WorldofTIGR: oorlog, onlusten, mobilisatie, binnen- en buitenlandse rellen, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van WorldofTIGR of dreiging daarvan, etc. Omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutarelaties, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen of activiteiten van cybercriminelen waardoor de website niet (volledig) beschikbaar is, natuurverschijnselen, (natuur) rampen etc. als gevolg van weersomstandigheden, wegblokkades, ongevallen, import- en exportbelemmerende maatregelen etc. resulterend in transportmoeilijkheden en leveringsproblemen.
 4. Indien de overmachtsituatie zich voordoet terwijl de overeenkomst reeds gedeeltelijk is uitgevoerd, dient de wederpartij tot dat moment zijn verplichtingen jegens WorldofTIGR na te komen.

 

Artikel 16: Annulering, opschorting

 1. Dit artikel is niet van toepassing op ontbinding binnen de wettelijke bedenktijd als bedoeld in artikel 4.
 2. Indien de wederpartij de overeenkomst voor of tijdens de uitvoering wenst te annuleren, kan WorldofTIGR van de wederpartij een vaste vergoeding verlangen voor alle gemaakte kosten en door de opzegging geleden schade, waaronder gederfde winst. Naar keuze van WorldofTIGR en afhankelijk van de reeds uitgevoerde leveringen bedraagt deze schadevergoeding 20 tot 100% van de overeengekomen prijs.
 3. De wederpartij vrijwaart WorldofTIGR voor aanspraken van derden als gevolg van de annulering.
 4. WorldofTIGR is gerechtigd de verschuldigde vergoeding te verrekenen met alle door de wederpartij betaalde bedragen en eventuele tegenvorderingen van de wederpartij.
 5. In geval van opschorting van de levering (en) op verzoek van de wederpartij is de vergoeding voor alle uitgevoerde leveringen direct opeisbaar en mag WorldofTIGR deze bij de wederpartij in rekening brengen. Dit geldt ook voor eventueel reeds gemaakte kosten of kosten die voortvloeien uit de opschorting.
 6. Kosten die voor WorldofTIGR voortvloeien uit het hervatten van de levering (en) zijn voor rekening van de wederpartij. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de opschorting niet kan worden hervat, kan WorldofTIGR de overeenkomst ontbinden door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij.

 

Artikel 17: Toepasselijk recht, bevoegde rechter

 1. Op de tussen partijen gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de woonplaats van WorldofTIGR, maar WorldofTIGR behoudt steeds het recht het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de woonplaats van de wederpartij.
 3. Ongeacht de keuze van WorldofTIGR, behoudt de consument altijd het recht het geschil voor te leggen aan de wettelijk bevoegde rechter. De consument dient deze keuze binnen één maand na ontvangst van de sommatie kenbaar te maken aan WorldofTIGR.
 4. Indien de wederpartij buiten Nederland is gevestigd, kan WorldofTIGR ervoor kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de wederpartij is gevestigd.

Onze website maakt gebruik van analytische cookies om jouw ervaring te verbeteren. Lees voor meer informatie ons privacybeleid.